Copyright 2021 - Custom text here

 

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย-จีน รุ่นที่ 1
โดย ท่านอธิการบดี รองอริการบดี ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ นำคณะนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของห้องสมุด
โดยได้เข้าเยี่ยมชม ห้องสมุดศาสนาและวัฒนธรรมเต๋า ห้องสมุดภาษาจีน สถาบันขงจื่อฯ
ห้องทรงพระอักษรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รวมทั้งแนะนำฐานข้อมูลหนังสือพิมพ์จีน
และแนะนำระบบห้องสมุด WorldShare Management Services - WMS
เมื่อวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.30-15.30 น.
ณ อาคารบรรสารสนเทศ ชั้น 1 และ ชั้น 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121