Copyright 2022 - Custom text here

เนื่องจากศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้นำระบบห้องสมุด WMS มาใช้ ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดที่มีความเป็นสากล ทำงานอยู่บนระบบ Cloud มีความซับซ้อนของการใช้งาน เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้กันทั่วโลกมีความเชื่อมโยงกับหลายๆ ฟังก์ชั่นงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการสำนักพิมพ์ ตัวแทน และห้องสมุดอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยความซับซ้อนดังกล่าวนี้เอง จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเข้าระบบได้อย่างถูกต้องโดยนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนความรู้ในครั้งที่ 1 ผนวกกับความรู้ในเรื่องการใช้งานของโมดูล Metadata และฟังก์ชั่นการทำงานในโมดูลอื่นๆ จึงได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 ขึ้นให้กับบรรณารักษ์แผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศขึ้น

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121