Copyright 2021 - Custom text here
พิธีมอบหนังสือ ชุด ซิงหวินต้าซือเฉวียนจี๋ (星雲大師全集) 
จำนวน 365 เล่ม ให้แก่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นแห่งแรกในปรระเทศไทย
โดยท่านอธิการบดี เป็นผู้รับมอบ และหนังสือชุดดังกล่าว ให้บริการที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น 5 ห้องสมุดภาษาจีน
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม)
อาคารบรรณสารสนเทศ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121