Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมการประชุมหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2561) วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121