Copyright 2022 - Custom text here
แผนกบริการสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 10 คน ณ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารบรรณสาร เนื้อหากิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำบริการต่างๆ ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดไว้ให้บริการ อาทิ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WMS การสืบค้นข้อมูล การยืมหนังสือต่อด้วยตนเอง  การยืมระหว่างห้องสมุด การติดตั้ง VPN เป็นต้น
อาจารย์ นักศึกษาที่สนใจ สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลได้ที่แผนกบริการสารสนเทศ โทร. 1472, 1473 และ 1132
 
  
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121