Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทส จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561

ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 คน

ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร

เมื่อวันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น.

 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121