Copyright 2022 - Custom text here

คณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานจดหมายเหตุ เพื่อดำเนินการจัดทำหอจดหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและแนะนำศูนย์บรรณสารสนเทศ และนักวิชาการจดหมายเหตุร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุ อาทิเช่น การประเมินคุณค่า การกำหนดอายุเอกสาร การรับมอบ การวิเคราะห์และการจัดระบบ และการจัดเก็บรักษา เป็นต้น รวมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ ห้องสมุดภาษาจีน สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน รวมทั้งบริการเชิงรุกต่างๆ ของศูนย์ฯ และเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม โดยมีการหารือถึงการฝึกอบรมในลักษณะที่เป็น On-Site Training กับงานจดหมายเหตุต่อไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.

 

 

 

 
 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121