Copyright 2022 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เทคนิคการสืบค้น เพื่อสนับสนุนการค้นคว้า วิจัยและการป้องกันการลักลอกทางวิชาการ

ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในการทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย

ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3

 

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121