Copyright 2021 - Custom text here

 ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้าแผนกบริการ

และบุคลากรที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงร่วมฟังการนำเสนอรายงานการฝึกงาน

 ของนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม

ณ ห้องประชุม 212 อาคารบรรณสาร

 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121