Copyright 2022 - Custom text here

สัมมนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนาบุคลากร

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน โดยอาจารย์ปาริชาติ รัตนรักษ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรนำทีมงานบุคลากรร่วมกิจกรรม

และเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121