Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานของบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่อง การจัดการกระบวนการออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศ

โดยมีวิทยากรเป็นบุคลากรของแผนกบริการสารสนเทศ ให้คำแนะนำ และมีการแลกเปลี่ยน ซักถาม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง

วันที่ 4 มกราคม 2562 (ช่วงเช้า) เวลา 09.30-11.30 น. (ช่วงบ่าย) 13.30 - 15.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB B

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121