Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรสารสนเทศ และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (WMS)

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  และ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 90 คน ณ ห้องบรรยาย A - 306 มฉก. 2

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121