Copyright 2021 - Custom text here

สำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาดูงานระบบห้องสมุด WorldShare Management Services - WMS
วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2562) ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับผู้บริหาร บรรณารักษ์ จากสำนักหอสมุด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานระบบห้องสมุด WorldShare Management Services - WMS ของ OCLC ซึ่ง มฉก. ใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์การใช้ระบบนี้ ตั้งแต่การเริ่มพิจารณาคัดเลือก การ Implement จนถึงการใช้งานระบบ ผู้เข้าศึกษาดูงาน ซักถาม ด้วยความสนใจเป็นย่างมาก

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121