Copyright 2021 - Custom text here

 ศูนย์บรรณสารสนเทศจัดอบรม เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 

 และเครื่องมือในการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย 

 ในหัวข้อ ฝึกปฏิบัติการจัดการบรรณานุกรมด้วย Mendeley 

 โดย อาจารย์บุญเกียรติ เจตจำนงนุช 

 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 9.00–12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab B) อาคารบรรณสาร

 
 
 
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121