Copyright 2021 - Custom text here

 ผอ.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และบุคลากร

ได้ร่วมต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวแนะนำและพาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานระหว่างกัน

เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121