Copyright 2021 - Custom text here

        กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยมอบให้ บริษัท อิโคโนโวชั่น คอลซัลแตนท์ จำกัดเข้าสัมภาษณ์ผู้บริหารและทีมงานขององค์กรต่างๆที่ดำเนินการด้านสำนักงานสีเขียว ในฐานะที่ ศูนย์บรรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการรับรองเป็นสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับดีเยี่ยม (ทอง) เมื่อปี 2559 นั้น ทางผู้แทนจาก บริษัท อิโคโนโวชั่นคอลซัลแตนท์ จำกัด จึงเข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ด้านสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121