Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 

ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะการแพทย์แผนจีน จำนวน 90 คน

นำโดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ บรรยายเพื่อให้ความรู้ในเรื่อง กระบวนการทำวิจัย การสืบค้นข้อมูล 

การเขียนรายการอ้างอิง การลักลอกทางวิชาการ แนะนำวิธีการใช้งาน WorldCat Discovery

และแนะนำแหล่งสืบค้นสารสนเทศ ScienceDirect, ThaiLIS , Google Scholar

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 -  15.30 น. ณ ห้องเรียน 2-417

 

 

 

 

 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121