Copyright 2022 - Custom text here

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะเภสัชศาสตร์ โดยครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ที่ให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศและหัวหน้าแผนกเข้าพบ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. 

 

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121