Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะกายภาพบำบัด โดยครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยิ่งลักษณ์ วิรุณรัตนกิจ คณบดีคณะกายภาพบำบัด และ ดร. อารียา จงเสถียรธรรม

ที่ให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนกเข้าพบ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณะ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.

 

  

  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121