Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคมโดยครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก

อาจารย์นวลใย วัฒนกูล คณบดี อาจารย์สมศักดิ์ นัคลาจารย์ รองคณบดี และคณาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม

ที่ให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนกเข้าพบ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และ

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณะ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น.

  

  

 

 

  
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121