Copyright 2022 - Custom text here

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะการแพทย์แผนจีน

โดยครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ปวินท์ สุวรรณกุล คณบดี และคณาจารย์ของคณะการแพทย์แผนจีน

ที่ให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้าแผนกและทีมงานเข้าพบ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณะการแพทย์แผนจีน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น.  

  

  

 

 

  
 
 

 

 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121