Copyright 2021 - Custom text here

กิจกรรม "Meet the Dean" กับ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยครั้งนี้ได้รับความกรุณาจาก

รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ และคณาจารย์ของคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน

ที่ให้ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้าแผนกและทีมงานเข้าพบ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-15.30 น.  

  

    

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121