Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

มอบหนังสือพิมพ์จีนที่พิมพ์ในประเทศไทยให้แก่สำนักหอสมุดแห่งชาติ ในบางฉบับที่ยังไม่มีเก็บอยู่ที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนผู้สนใจในการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลต่อไป

เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30-11.00 น.

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121