Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ นำโดย นางสาวดุษษา โชติกวิบูลย์ หัวหน้าแผนกจัดหาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

จัดกิจกรรมสัปดาห์คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด วันที่ 14 - 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00

ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121