Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะกายภาพบำบัด จำนวน 60 คน

โดยให้ความรู้ในเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบห้องสมุด WMS

แบ่งการบรรยายออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เวล 08.30 - 09.30 น. กลุ่มที่ 2 เวลา 10.30 - 11.30 น.

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องปฎิบัติการกายภาพบำบัด 2-415

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121