Copyright 2022 - Custom text here

ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ และหัวหน้าแผนกทรัพยากรการเรียนรู้

เป็นวิทยากรในการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ให้กับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย

ระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก จำนวน 40 คน

เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ การสืบค้นเพื่อการทำวิจัย การเขียนรายการบรรณานุกรม การลักลอกทางวิชาการ

รวมทั้งแนะนำบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศ ที่ให้บริการในการสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์แก่นักศึกษา

ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ เวลา 09.00 - 16.00 น.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121