Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ หัวหน้าแผนก และบุคลากรที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงฝึกงาน

ร่วมฟังการนำเสนอรายงานผลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

ณ ห้องประชุม 205 อาคารบรรณสาร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121