Copyright 2022 - Custom text here

คณะกรรมการจัดการความรู้ KM จัดกิจกรรมเสวนา เรื่อง ความรู้เรื่องห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า

โดยมีอาจารย์ ธันฐกรณ์ สังขพิพัฒธนกุล เป็นผู้บรรยาย และให้ความรู้แก่บุคลกรศูนย์บรรณสาร ฯ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-12.00

ณ ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121