Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา ชั้นปี 4

สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 60 คน

บรรยายโดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เรื่อง “การสืบค้น แหล่งข้อมูลเพื่อการทำวิจัยและการเขียนบรรณานุกรม”

ทั้งนี้ นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมสถานีความรู้ พร้อมรับของที่ระลึกทุกคน

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121