Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา ชั้นปี 1

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม จำนวน 30 คน

และนำนักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ ห้อง 2 - 219 (อาคารเรียน)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121