Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา ชั้นปี 1

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 6 คน และนำนักศึกษาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ 

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น.  ห้องชมภาพยนตร์ 2 อาคารบรรณสารณ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121