Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศให้กับนักศึกษา ชั้นปี 1

คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 80 คน และทั้งนี้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมสถานีความรู้ และให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดี

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น.  ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121