Copyright 2022 - Custom text here

ผู้อำนวยการ ศูนย์บรรณสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “การเขียนบรรณานุกรมเพื่อการทำวิจัย”

 ให้กับนักศึกษา ชั้นปี 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 คน และ

 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน 3 คน ตามลำดับ 

 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น. / 13.30 - 15.30 น. ห้อง 2 – 205 อาคารบรรณสาร 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121