Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ โดยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ

หัวข้อ “การเขียนรายการอ้างอิงสำหรับการทำวิจัย” ให้กับอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 205 อาคารบรรณสาร

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เป็นหมู่คณะฯ หรือรายบุคคล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 1432, 1464 และ 1472

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121