Copyright 2022 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศ การอบรมแนะนำวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล ScienceDirect และ Mendeley / วิธีการติดตั้ง VPN 
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559  รอบที่ 1 เวลา10.30 - 12.30 น. และ รอบที่ 2 เวลา  14.00-16.00น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB C  ชั้น 1 อาคารบรรณสาร
โดยวิทยากร คุณณัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier
ให้กับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 100 คน

 

 

 

         ภาพเพิ่มเติม ที่ FB ศูนย์บรรณฯ >>

 

 

 

 
 
 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121