Copyright 2022 - Custom text here

 ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

 หัวข้อ “Mind Map for Work & Study” ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่สนับสนุน จำนวน 14 คน

 วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121