Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ

ในหัวข้อ “การทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress”  ให้กับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 คน   

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A   อาคารบรรณสาร  เมื่อวันที่  30 ตุลาคม 2563  เวลา 09.00 – 11.00 น. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121