Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.บางพลี บริจาคหนังสือให้ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บางพลี สมุทรปราการ คุณสมัชญา เดชรุ่ง บรรณารักษ์ปฎิบัติการและคณะ จากสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ได้มารับมอบหนังสือบริจาคจากศูนย์บรรณสารสนเทศ มฉก.บางพลี โดยบรรณารักษ์งานแผนกจัดหาฯ ได้ทำการส่งมอบ หนังสือวิชาการทั้งด้านการบริหาร จิตวิทยา การศึกษา การศึกษาภาษาอังกฤษ และการเมืองการปกครอง ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ จำนวนทั้งสิ้น 164 ชื่อเรื่อง/เล่ม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของประชาชนผู้สนใจต่อไป

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121