Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดสัมมนาและอบรม Knowledge sharing ในหัวข้อเรื่อง

1. สัมมนาบุคลากร ศบส. วิทยากรโดยผู้อำนวยการ ศบส. (ผอ.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์)

2. ใช้ Line ไม่เก่ง วันนี้เจ๋งแน่  วิทยากรโดย นายหฤษฎ์ โตพันธ์

นักพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121