Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดสัมมนาและอบรม Knowledge sharing ในหัวข้อเรื่อง

"เข้าใจข้อมูล สื่อสารได้เข้าใจ โดนใจผู้ใช้" วิทยากรโดยผู้อำนวยการ ศบส. (ผอ.สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์)

ระหว่างวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121