Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศและศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ร่วมจัดโครงการ สุขภาพดี ชีวียืนยาว ครั้งที่ 2

เรื่อง "ยากับสุขภาพที่ดี" โดย ดร.วิรัตน์  ทองรอด มีผู้เข้าร่วมฟังทั้งหมด จำนวน 22 คนมี

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องสื่อประสม ชั้น 2 อาคารบรรณสาร

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121