Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ  ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5

การนำเสนอผลงาน การนำ google docs มาประยุกต์ใช้กับงานของศูนย์บรรณสาร"

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 – 12.00  น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ A อาคารบรรณสาร

 

  

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121