Copyright 2021 - Custom text here

บุคลากรแผนกทรัพยากรการเรียนรู้ ศูนย์บรรณสารสนเทศ ทำงานร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ในการเป็นผู้ควบคุมการบรรยายแต่ละ session ในการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 8 วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์ เป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121