Copyright 2022 - Custom text here

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. แผนกบริการสารสนเทศ ศูนย์บรรณสารสนเทศ

ได้จัดอบรม "การสืบค้นข้อมูลเพื่อการวิจัย" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยบรรยายออนไลน์ผ่าน MS Team 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121