Copyright 2021 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ ร่วมกับศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

จัดการรบรรยาย เรื่อง อาหารสมุนไพรเพื่อป้องกันและบรรเทาโรคโควิด-19

โดยรองศาสตราจารย์ เภสัชกร ชาญชัย สาดแสงจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่าน zoom และ Live ผ่าน FB 

มีผู้เข้าร่วมฟังผ่านทั้ง 2 ช่องทาง  จำนวน  100 ท่าน

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121