Copyright 2022 - Custom text here

ศูนย์บรรณสารสนเทศ จัดกิจกรรมแนะนำการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการทำวิทยานิพนธ์ วิจัย

ให้กับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล เวชปฏิบัติชุมชน รหัส 64

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom บรรยายโดยหัวหน้าแผนกบริการสารสนเทศ

 

  

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121