Copyright 2022 - Custom text here

ความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารสนเทศกับสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าพบ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อสรุปรายงานความคืบหน้าในการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย

ซึ่งเป็นความร่วมมือกันตั้งแต่ พ.ศ. 2551 โดยมีข้อมูลที่ได้รับการดิจิไทซ์และให้บริการแล้วทั้งที่หอสมุดแห่งชาติ

และที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นักวิจัยและประชาชนที่สนใจศึกษาข้อมูลดังกล่าว จากหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย

สามารถติดต่อสืบค้นได้ทั้งที่ศูนย์บรรณสารสนเทศ และหอสมุดแห่งชาติ

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121