Copyright 2022 - Custom text here

บุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ และห้องคลังความรู้

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-15.00 น. โดยในภาคเช้า เช้าชมการจัดนิทรรศการของ Museum Siam

เพื่อศึกษาวิธีการจัดแสดง และสื่อสารสารสนเทศแก่ผู้เข้าชม เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิด ศึกษาเพิ่มเติม ต่อยอดและนำไปปรับใช้

ในภาคบ่าย เข้าศึกษาดูงานห้องคลังความรู้ เพื่อรับฟังประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นห้องสมุดสมัยใหม่

 

มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

ห้องคลังความรู้ @ มิวเซียมสยาม

 

  

 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121