Copyright 2022 - Custom text here

 

ภาพบรรยากาศ การอบรมวิธีการสืบค้นฐานข้อมูล Ovid MD
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  รอบที่ 1 เวลา 11.00-11.30 น.  และ  รอบที่ 2 เวลา 13.00-13.30 น.
ณ ห้องสื่อประสม  อาคารบรรณสาร  ชั้น2
 
  
    
  
 

 

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121