Copyright 2022 - Custom text here

มหาวิทยาลัยจัดอบรม เรื่อง "จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน" ให้กับบุคลากรจากทุกคณะ/หน่วยงาน

โดยวิทยากร คือ  ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

โดยมีคณะกรรมการการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์บรรณสารสนเทศ

เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อเสริมการตระหนักรู้ถึงการประหยัดพลังงาน

และเพราะปรากฎการณ์ “ก๊าซเรือนกระจก” จากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น.

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสาร

 

         

         

 

 
 

 

                

                

                

                

               

 

 

 
 
 
 
 

ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18/18 ถ.เทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-6300-79 ต่อ 1418 , 02-713-8121